WALENT.in.th

ห้องเรียนของคุณครูวาล์

ส่งเอกสารประกอบการสอนบทที่ 1 และ 2

กรณีที่ได้คะแนนสอบกลางภาค น้อยกว่า 11 ให้ส่งเป็นเอกสารบนโต๊ะครู ภายในวันที่ 4 มกราคม 2567 

กรณีที่ได้คะแนนสอบกลางภาค มากกว่าหรือเท่ากับ 11 ให้ส่งเป็นไฟล์ (ลิงก์ไฟล์จะให้ส่งวันที่ 4 มกราคม 2567 วันเดียว หมดเวลา 17.00 น.)

*** ครูตรวจลายมือด้วยนะครับ****


ประกาศคะแนน

ส่งคลิปวีดีโอ
วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 ม.6/1, 6/2, 6/6, 6/7 ก่อนสิ้นปี

ส่งคลิปการทำงานการสาธิตหรือการนำเสนอปรากฎการณ์ทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อหนังสือเรียน ตรวจสอบหัวข้อได้ในลิงก์นี้ (https://www.youtube.com/watch?v=wWHokep6VfY&list=PLVDggqVfAUAUYle6xMFfJINVtX83JXm5D หรือ sites.google.com/view/walentteach/2565_s30107-physical-science2 ) (10 คะแนน)

องค์ประกอบในคลิป

1. การสาธิตหรือนำเสนอปรากฎการณ์ด้วยการทดลองของตนเอง (3 คะแนน)

2. การสื่อสารที่น่าสนใจ (2 คะแนน)

3. หลักวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องสอดคล้องกับปรากฎการณ์ (3 คะแนน)

4. การทำงานเป็นทีม (2 คะแนน)

****ต้อง Sign in Email. ก่อนเข้าสู่ google Forms  เพื่อส่งงาน

ส่งโปสเตอร์ เรื่องพลังงาน
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2
ม.6/1, 6/2, 6/6, 6/7 ก่อนสิ้นปี

ส่งโปสเตอร์เรื่องพลังงาน (สามารถดูเนื้อหาพลังงานได้ที่นี่ ((https://www.youtube.com/watch?v=wWHokep6VfY&list=PLVDggqVfAUAUYle6xMFfJINVtX83JXm5D หรือ sites.google.com/view/walentteach/2565_s30107-physical-science2 )  (4 คะแนน)

องค์ประกอบในโปสเตอร์

2. หลักการให้พลังงาน (1 คะแนน)

3. การนำไปใช้ประโยชน์ (1 คะแนน)

4. ความสวยงามที่สอดคล้องกับเนื้อหาและเข้าถึงผู้อ่านโดยง่าย (0.5 คะแนน)

5. ความถูกต้องของภาพรวม (0.5)

****ต้อง Sign in Email. ก่อนเข้าสู่ google Forms  เพื่อส่งงาน

เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อเผยแพร่เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนและ
การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th"  https://www.เว็บครู.ไทย
ไม่ได้จัดทำเพื่อการหวังผลเชิงพาณิชย์